Vážení zákazníci, obchodní partneři,

máme zákonnou povinnost Vás informovat o tom, že zpracováváme v rámci podnikání ( ICO. 705 89 852 ) vaše obecné a kontaktní údaje a dále máme povinnost poskytnout Vám informace o vašich právech a povinnostech v souvislosti se zpracováním osobních údajů v rozsahu, který předepisuje Nařízení GDPR, které dne 25.5.2018 vstoupilo v účinnost.

Tímto vás informujeme, že veškeré získané údaje zpracováváme pouze za účelem a v rozsahu povinností a účelu podnikání (zejména zákona č. 563/1991 Sb. ) Pro účely marketingu a předání obchodních informací – direct-mail využíváme kontaktní informace – email a váš souhlas při prvotním oslovení telefonem získaný od vás. Tyto údaje využíváme v souladu se zákonem č.480/2004 Sb.

Samozřejmě máte možnost si vždy vyžádat o vyřazení z naší evidence a ukončení zasílání obchodních nabídek a oznámení.

Petr Bernard  25.05.2018

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů

Petr Bernard ICO 705 89 852 – provozující tp-t.cz je správcem vašich údajů, což znamená, že provádí zpracování vašich osobních údajů a odpovídá za něj.

Zásady zpracování osobních údajů

Ochranu soukromí a osobních údajů považujeme za svou prvořadou povinnost. Osobní údaje zákazníků zpracováváme transparentně, zákonným způsobem a uchováváme je po dobu, která je nezbytná pro účely, pro které jsou zpracovávány. Osobní údaje zpracováváme pouze způsobem zajišťujícím ochranu před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

Jaké údaje zpracováváme?

Pro účely, které jsou popsány dále, zpracováváme tyto kategorie osobních údajů:

 • identifikační údaje: jméno, příjmení, adresa sídla společnosti, identifikační údaje společnosti, bankovní spojení
 • kontaktní údaje: telefon, mobilní telefon, fax, e-mailová adresa,
 • další osobní údaje potřebné pro plnění smlouvy: číslo bankovního účtu, údaje o objednaných službách,
 • údaje o vašem chování na našich webech a při čtení zpráv, které vám zasíláme: IP adresa, typ a verze zařízení, operační systém, technické parametry zařízení, stránka, z níž jste na náš web přišli, čas a doba návštěvy, zobrazované stránky, informace ze souborů cookie a z nich odvozené údaje, např. vaše zájmy, nákupní chování, věk či finanční situace,
 • údaje z vašeho nastavení v zákaznickém systému: zejména jde o e-mailovou adresu, nastavení newsletterů nebo parametrů, o které máte zájem,
 • údaje z vaší komunikace s námi: zprávy, které nám zasíláte

Pro jaké účely zpracováváme osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme buď na základě vašeho souhlasu nebo bez vašeho souhlasu na základě plnění smlouvy, z důvodu, že nám to ukládá zákon nebo z našeho oprávněného zájmu.

Jde o zpracování osobních údajů:

 1. pro účely plnění smluvního vztahu, a při vyřizování vašich reklamací,
 2. pro účely přímého marketingu,
 3. pro účely plnění našich zákonných povinností,

Jak jsou vaše osobní údaje zpracovávány a komu je předáváme?

Osobní údaje popsané v tomto dokumentu zpracováváme my jako správce osobních údajů. Vždy tak činíme s ohledem na jejich maximální zabezpečení a zpracování v souladu s platnými právními předpisy. Údaje z objednávek a poptávek uchováváme po dobu 5 let od termínu objednávky / poptávky. Údaje o vašem chování na našich webech a při čtení newsletterů zpracováváme. Vaše údaje nepředáváme dalším subjektům.

Pro zpracování některých údajů využíváme také služeb dalších zpracovatelů, kteří zpracovávají vždy pouze nezbytnou část osobních údajů a dle námi definovaných pravidel a pokynů a pouze pro účely, které uvádíme v tomto dokumentu. Jde o subjekty: dodavatele software, provozovatele našich serverů ACTIVE 24, s.r.o., poskytovatele telefonních hovorů Vodafone Czech Republic a. s., provozovatelé cloudových, marketingových a analytických služeb, zejména Microsoft, Google a Amazon.

Jak zpracovávané údaje získáváme?

Ve většině případů se jedná o identifikační veřejně dostupné údaje, které jste nám poskytli v rámci objednávky nebo poptávky. Dále kontaktní údaje zjištěné při telefonickém oslovení našimi pracovníky nebo v rámci nabídky našich služeb. Údaje také získáváme sledováním vašeho chování na našich webech nebo při otevření a prokliku e-mailových zpráv, které vám zasíláme.

Jaká jsou vaše práva?

Podle zákona o ochraně osobních údajů máte:

 • právo na přístup k vašim údajům a pořízení kopie údajů, které zpracováváme,
 • právo na opravu a doplnění vašich osobních údajů v případě, že zjistíte, že zpracováváme nesprávné nebo nepřesné údaje,
 • právo na výmaz vašich údajů. My tak učiníme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy a našimi oprávněnými zájmy,
 • právo na omezení zpracování vašich údajů. Na vaši žádost můžeme za určitých, právními předpisy stanovených, podmínek omezit nakládání s vašimi osobními údaji,
 • právo na přenositelnost. V případě, že zpracováváme vaše údaje na základě vašeho souhlasu nebo pro účely plnění smlouvy, máte právo na přenos takových osobních údajů jinému správci,
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které zpracováváme z důvodu našeho oprávněného zájmu. Jedná-li se o zpracování kvůli marketingovým účelům, přestaneme tyto údaje zpracovávat, v ostatních případech tak učiníme, nebude-li to v rozporu s platnými právními předpisy,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů nebo na jiného příslušného dozorového úřadu.

Při realizaci vašich práv se na nás obracejte na adresu sídla společnosti.